09:00 - 18:00

İş Vaxtlarımız Bazar ert. - Cümə

+99450 605 1141

İndi zəng edin

Instagram

Linkedin

Search
 

Archive

RƏQABƏT HÜQUQU

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Sərbəst bazar iqtisadiyyatının mövcud olduğu şəraitdə rəqabət hüququ böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, sağlam rəqabət mühitinin mövcudluğu güclü iqtisadiyyatın təməli hesab edilir. Uzun müddətdir ki, bütün dünyada tətbiq edilən bazar iqtisadiyyatı modelinin zamanla hüquqi tənzimlənməyə ehtiyacı olan aspektləri üzə çıxmışdır. Belə ki, bəzən təsərrüfat subyektləri yüksək mənfəət əldə etmək məqsədi ilə, sağlam rəqabət aparmaq əvəzinə rəqabəti məhdudlaşdıraraq, ya da onu tamamilə aradan qaldıraraq kartelləşmə və ya inhisarlaşma vasitələrindən istifadə edirlər. Azərbaycan Respublikasında rəqabət hüququnun zəif inkişaf etməsi, planlı iqtisadiyyatın hakim olduğu SSRİ dövlətinin tərkibində olmasından irəli gəlir. Dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsindən sonra rəqabət sahəsində hüquqi tənzimlənmə formalaşmışdır. Bu sahədə...

Continue reading

KORPORATİV-HÜQUQİ XİDMƏTLƏR

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Korporativ-hüquqi xidmətlər korporasiyaların təşkili və onların fəaliyyəti nəticəsində yaranan münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsinə yönələn xidmətlərdir. Hüquqi yardımın bu növünü fərdi hüquqi xidmətlərdən fərqləndirən əsas xüsusiyyət, korporasiyalarla bağlılığıdır. Məsələn, ailə hüququ sahəsində göstərilən hüquqi yardımı korporativ-hüquqi xidmət hesab etmək gülüncdür, çünki korporasiyalar ailə hüququnun tənzimlədiyi ictimai münasibətlər dairəsinə daxil deyildir. Korporativ-hüquqi xidmətlər, özündə müxtəlif hüquq sahələri və institutlarının korporasiyalarla bağlı fəaliyyətini ehtiva edir.     Korporativ-hüquqi xidmətlərimiz aşağıdakılardır:     Korporasiyaların təşkili ilə bağlı xidmətlər:   Korporasiyaların yaradılması, birləşməsi, qoşulması, çevrilməsi, bölünməsi, ayrılması, müflis elan olunması, ləğv edilməsi və yenidən təşkilinin rəsmiləşdirilməsi;   Korporasiyaların təsis sənədləri və daxili idarəçilik qaydalarının hazırlanması;   Korporasiyaların idarə edilməsi ilə bağlı hüquqi konsaltinq xidməti.     Korporasiyaların fəaliyyətinin...

Continue reading

ƏQLİ MÜLKİYYƏT HÜQUQU

a

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Yaradıcılıq fəaliyyətinin nəticələri və onlara müstəsna hüquqlar, mülki dövriyyədə maddi və mənəvi dəyərə malik olan mülki hüquq obyektləri kimi çıxış edir. Əqli fəaliyyətin nəticələri qeyri-maddi olduğu üçün onlara olan mülkiyyət hüququ əşyalara olan mülkiyyət hüququ ilə müqayisədə müddətli xarakter daşıyır və müəyyən ərazi məhdudiyyətlərinə məruz qalır.   Hüquq ədəbiyyatında əqli mülkiyyət hüququnun 4 müstəqil institutdan ibarət olması göstərilmişdir. Bunlara aiddir:   Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar,   Patent hüququ,   Əmtəənin və əmtəə istehsalçılarının fərdiləşdirmə vasitələri institutu,   Əqli mülkiyyətin qeyri-standart, ənənəvi olmayan obyektlərinin qorunması institutu.     Əqli mülkiyyət hüququ üzrə aşağıdakı hüquqi xidmətlər həyata keçirilir:   Əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması üçün müvafiq sənədləşmələrin aparılması,   Müqavilələrin tərtibi və hüquqi...

Continue reading

MİQRASİYA HÜQUQU

a

[vc_row][vc_column][vc_column_text] “Miqrasiya” latın sözü olub (“migratio” – köçetmə), insanların əcnəbi ölkəyə qısa və ya uzunmüddətli köçməsini bildirir. Miqrasiya çox qədim tarixə malik mürəkkəb sosial prosesdir. Bəşər tarixinin bütün dövrlərində mövcud olan miqrasiya prosesi müasir dövrümüzdə yeni xüsusiyyətlər qazanmışdır. Belə ki, beynəlxalq iqtisadi-siyasi münasibətlərin keyfiyyətcə yeni müstəviyə keçməsi, iqtisadi və sosial-mədəni həyatın beynəlmiləlləşdirilməsi, eyni zamanda müharibələrin, milli, irqi, regional münaqişələrin, fövqəladə vəziyyətlərin və təbii fəlakətlərin doğurduğu problemlər miqrasiya edən insan kütlələrinin artmasına səbəb olmuşdur. Belə bir şəraitdə miqrasiya münasibətlərini hüquqi cəhətdən tənzim etməmək absurd məsələdir. Miqrasiya münasibətlərini tənzim edən hüquq sahəsi miqrasiya hüququ adlanır. Miqrasiya siyasəti hər bir dövlətin təhlükəsizlik siyasətinin vacib...

Continue reading

SƏHMDARLARIN HÜQUQLARI

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən səhmdar cəmiyyətlərdə səhmdarların hüquqlarının qorunması və müdafiəsi istiqamətində hüquqi baza kimi başlıca olaraq Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, "Banklar haqqında", "Sığorta fəaliyyəti haqqında", "Qiymətli kağızlar bazarında investorların hüquqlarının müdafiəsi haqqında" və "İnvestisiya fondları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunları əsas götürülür. Həmçinin, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən 2011-ci ildə təsdiqlənmiş "Azərbaycan Korporativ İdarəetmə Standartları"nda da səhmdarların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı bir sıra müddəalar öz əksini tapmışdır. Bu sənəd ümumən tövsiyə xarakteri daşısa da, "Azərbaycan İnvestisya Şirkəti" ASC nizamnamə kapitalında iştirak payı təklif edilən kommersiya təşkilatı ilə investisiya qoyuluşu haqqında müqavilə bağlayarkən həmin kommersiya təşkilatının "Azərbaycan Korporativ İdarəetmə Standartları"na...

Continue reading