09:00 - 18:00

İş Vaxtlarımız Bazar ert. - Cümə

+99450 605 1141

İndi zəng edin

Instagram

Linkedin

Search
 

Archive

İCRA HÜQUQU

One would assume the conflict won’t go nuclear, because that’s a patently absurd result for economically intertwined nations fighting over what amounts to an inconvenient sandbar, but experts feel a naval conflict isn’t out of the question with Chinese admirals hurling bellicose rhetoric already. At issue is the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), a body of law that ideally keeps countries from huffing and puffing and sparking nuclear armageddon, but that instead leaves open enough avenues of interpretation that both sides swear up and down that they’re following the letter of the law when it...

Continue reading

RƏQABƏT HÜQUQU

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Sərbəst bazar iqtisadiyyatının mövcud olduğu şəraitdə rəqabət hüququ böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, sağlam rəqabət mühitinin mövcudluğu güclü iqtisadiyyatın təməli hesab edilir. Uzun müddətdir ki, bütün dünyada tətbiq edilən bazar iqtisadiyyatı modelinin zamanla hüquqi tənzimlənməyə ehtiyacı olan aspektləri üzə çıxmışdır. Belə ki, bəzən təsərrüfat subyektləri yüksək mənfəət əldə etmək məqsədi ilə, sağlam rəqabət aparmaq əvəzinə rəqabəti məhdudlaşdıraraq, ya da onu tamamilə aradan qaldıraraq kartelləşmə və ya inhisarlaşma vasitələrindən istifadə edirlər. Azərbaycan Respublikasında rəqabət hüququnun zəif inkişaf etməsi, planlı iqtisadiyyatın hakim olduğu SSRİ dövlətinin tərkibində olmasından irəli gəlir. Dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsindən sonra rəqabət sahəsində hüquqi tənzimlənmə formalaşmışdır. Bu sahədə...

Continue reading

AİLƏ QANUNVERİCİLİYİ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Milli ailə qanunvericiliyinin əsasını Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Ailə Məcəlləsi, bu məcəlləyə uyğun olaraq qəbul edilmiş qannvericilik aktları və ölkəmizin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr təşkil edir. Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 5-ci maddəsinə əsasən ailə üzvləri arasında yaranan münasibətlər ailə qanunvericiliyi və ya tərəflər arasındakı sazişlə tənzimlənmədikdə və həmin münasibətləri bilavasitə tənzimləyən mülki hüquq normaları olmadıqda, ailə münasibətlərinin mahiyyətinə zidd olmayan və oxşar münasibətləri tənzimləyən ailə və mülki hüquq normaları tətbiq olunur. Bu normalar olmadıqda isə ailə üzvlərinin hüquq və vəzifələri ailə qanunvericiliyinin və mülki qanunvericiliyin ümumi prinsiplərinə, eləcə də humanizm və ədalət prinsiplərinə uyğun olaraq müəyyən edilir. Müasir dövrümüzdə ailə hüququ üzrə...

Continue reading

ƏQLİ MÜLKİYYƏT HÜQUQU

a

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Yaradıcılıq fəaliyyətinin nəticələri və onlara müstəsna hüquqlar, mülki dövriyyədə maddi və mənəvi dəyərə malik olan mülki hüquq obyektləri kimi çıxış edir. Əqli fəaliyyətin nəticələri qeyri-maddi olduğu üçün onlara olan mülkiyyət hüququ əşyalara olan mülkiyyət hüququ ilə müqayisədə müddətli xarakter daşıyır və müəyyən ərazi məhdudiyyətlərinə məruz qalır.   Hüquq ədəbiyyatında əqli mülkiyyət hüququnun 4 müstəqil institutdan ibarət olması göstərilmişdir. Bunlara aiddir:   Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar,   Patent hüququ,   Əmtəənin və əmtəə istehsalçılarının fərdiləşdirmə vasitələri institutu,   Əqli mülkiyyətin qeyri-standart, ənənəvi olmayan obyektlərinin qorunması institutu.     Əqli mülkiyyət hüququ üzrə aşağıdakı hüquqi xidmətlər həyata keçirilir:   Əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması üçün müvafiq sənədləşmələrin aparılması,   Müqavilələrin tərtibi və hüquqi...

Continue reading

NƏQLİYYAT HÜQUQU

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Nəqliyyat müəssisəsinin müştəriyə sərnişin, yük və baqaj daşımaları üzrə və digər nəqliyyat xidmətləri göstərməsi ilə bağlı olaraq yaranan ictimai münasibətləri tənzim edən hüquq normaları sistemi nəqliyyat hüququ adlanır. Nəqliyyat hüququnun predmetinə həm nəqliyyatın idarə edilməsi ilə bağlı yaranan təşkilati-idarəçilik münasibətləri, həm də mülki-hüquqi münasibətlər daxildir.   Nəqliyyatın aşağıdakı növləri vardır:   dəmiryolu nəqliyyatı,   avtomobil nəqliyyatı,   hava nəqliyyatı,   dəniz nəqliyyatı,   daxil su nəqiyyatı,   boru-kəmər nəqliyyatı.   Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsindən, Azərbaycan Respublikası Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsindən, “Nəqliyyat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan, “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan və digər normativ hüquqi aktlardan ibarətdir. Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat sahəsində vahid dövlət siyasətini Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək...

Continue reading

TƏZMİNAT

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 21-ci maddəsində, zərərin anlayışı bu cür təsbit edilmişdir: “Zərər dedikdə, hüququ pozulmuş şəxsin pozulmuş hüququnu bərpa etmək üçün çəkdiyi və ya çəkməli olduğu xərclər, əmlakından məhrum olması və ya əmlakının zədələnməsi (“real zərər”), habelə hüququ pozulmasaydı, həmin şəxsin adi mülki dövriyyə şəraitində əldə edəcəyi gəlirlər (“əldən çıxmış fayda”) başa düşülür. Qeyri-iqtisadi ziyan növü kimi mənəvi ziyanın ödənilməsi məsələsi müasir dövrümüzdə geniş yayılmışdır. Lakin bu institut sadəcə hüquq mədəniyyətinin yüksək inkişaf etdiyi qərb ölkələrində təkmil vəziyyətdədir. Buna səbəb, mənəvi ziyan institutunun mürəkkəbliyi və tənzimləmə problemidir. Təzminat münasibətlərinin hüquqauyğun tənzimində peşəkar hüquqi xidmətlərin həyata keçirilməsi də mühüm rol...

Continue reading

VERGİ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Hüquq şirkətimiz tərəfindən vergi hüququ üzrə aşağıdakı xidmətlər həyata keçirilir:   Vergi orqanlarının çıxardığı qərarların hüquqi ekspertizası;   Vergi yoxlamaları zamanı təşkilatların maraqlarının təmsil edilməsi, vergi yoxlama aktlarına etirazların hazırlanması və vergi ödəyicisinin məsuliyyətə cəlb edilməsindən şikayət verilməsi;   Vergi mübahisələrinin inzibati və ya məhkəmə qaydasında həlli;   Artıq ödənilmiş vergi ödənişlərinin və tutulmaların qaytarılmasının təşkil edilməsi;   Vergi hüququ üzrə hüquqi konsultasiyaların keçirilməsi.     Qərb ölkələrində vergi hüququ üzrə xidmətlər əsasən korporasiyalara göstərildiyi üçün, bu xidmətlər “korporativ-hüquqi xidmətlərin” tərkib hissəsi hesab edilir. Qərb təcrübəsində mövcud olan bir çox hüquqi xidmətlər Azərbaycanda tətbiq edilmir.     Bunlara aşağıdakıları aid edə bilərik:   “Tax Planning” (“Vergi Planlaşdırması”) – korporasiyaların fəaliyyətinin vergi ödənişlərinin azaldılmasına...

Continue reading

TİKİNTİ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Tikinti hüququ müasir dövrümüzün ən problemli hüquq institutlarından hesab olunur. Bu hüquq institutunun tənzimlədiyi münasibətlər başlıca olaraq daşınmaz əmlak və müqavilələr hüququ ilə bağlı olsa da, əmək hüququ və korporativ hüquqla da əlaqəsi mövcuddur. Azərbaycan Respublikasının tikinti qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən, Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsindən və digər normativ hüquqi aktlardan ibarətdir. Tikinti hüququnun mürəkkəbliyi, bu sahədə hüquqi xidmətlərin həyata keçirilməsini labüd edir. Tikinti sahəsində aşağıdakı hüquqi xidmətlər həyata keçirilir:   1.Tikinti müqavilələrinin tərtib edilməsi, 2.Tikinti şirkətlərinin müqavilə danışıqlarında təmsil edilməsi, 3.Tikinti sahəsini tənzimləyən dövlət orqanları ilə danışıqların aparılması, tərəflərin hüquqlarının müdafiəsi, 4.Dövlət satınalmalarının (müsabiqələrin, hərracların, tenderlərin) təşkili və keçirilməsi məsələləri...

Continue reading